۱۳۸۶ تیر ۱۰, یکشنبه

وارونه نويسي تاريخ ، توطئه ی جديد رژيم ستمديني

سريال سازي هاي وزارت اطّلاعات در برنامه خبري بيست و سي ازشبكه ي دوّم تلويزيون دولتي ، در اجراي ترور شخصيّت پيشواي زنداني و لوث هويّت قيام ضدّ استبدادي اين رهبر آزاديخواه و در آميختن موجوديّت مردمي و الهي مصلح تحت شكنجه با فيلم هاي اعترافات رمّالان و دعانويسان و آئينه بينان و جادوگران ، دستكاري تقويم نگاري معاصر است .
تكنيسين هاي شانتاژ و تئوريسين هاي تفتيش عقائد و شاگردان حوزه ي شكنجه ، با تلفيق عكس هاي ناهمگون و صداگذاري هاي ماهرانه ، قصد خدشه آوردن بر فرياد ستم ستيزي منتقمي دارند كه با اختناق مذهبي ، جنگيد و با مستندّاتش ، چهره ي كريه و هولناك دين سياسي را ، هويدا ساخت .
اكنون نيز در ادامه ي برنامه ريزي هاي تبليغي ، با نمايش هاي مسخره ي خود ، مي خواهند در روند آزادسازي ايران عزيز ، خلل وارد ميسازند . اين مغزهاي پوچ و مسخ شده ، فراموش كرده اند كه راديو تلويزيون حكومتي ، ناظران خود را از دست داده اند و جامعه به اين رسانه ارتجاعي به چشم يك ابزار خفقان و خشونت نگاه ميكنند و آنچه كه از كانال هاي خشك و سرد اين جعبه ي مارگيري ملّاهاي دنيا طلب و آخرت فروش بيرون مي آيد ، فاقد اعتبار و ارزش و اهميّت ميباشد . حركتي را كه در سال گذشته ، سيّد حسين كاظميني بروجردي در مركز شهر تهران و در برابر قواي سركوب گر آخوندهاي سياسي ، انجام داد و هم اكنون نيز در حال هزينه كردن آنست و هستي خود و خانواده و پيروانش را بر سر آن نهاده ، دفاع از تماميّت آزادي و حفاظت از توحيد خالص و بي پيرايه است . اين سرباز جانباز وطن ، بر سر نيزه ايستاده و دنيا را به حمايت از دادخواهي ملّت مظلوم ايران مي خواند ، و تحرّكات مذبوحانه ي سربازان گمنام نظام ِمردم كُش و سلطه گر ِخدا ستيز در تخريب چهره ي شناخته شده و محبوب فرزند راستين ايران زمين ، تاْثيري نخواهد گذاشت و حق در چالش هاي عوام فريبانه ي حكومت ستمديني ، از بين نميرود و توجّه ملّت ازاين رهبر مذهبي زنداني بر نمي گردد .

هیچ نظری موجود نیست: