۱۳۹۴ خرداد ۴, دوشنبه

دیدار خانواده با آقای کاظمینی بروجردی پس از سه هفته

روز شنبه 2 خرداد برابر با 23 می 2015 همسر آقای کاظمینی بروجردی، پس از سه هفته موفق به دیدار ایشان شد. در این دیدار کوتاه، وضعیت  آقای کاظمینی بروجردی  هم چنان در همان وضعیت سابق است و تاکنون دسترسى مناسبى به امکانات پزشکى و دارویى مناسب جهت مداوا نداشته است. اخیرا علی رغم بیماری های عدیده ، ایشان از درد پا در هنگام نشست و برخاست رنج می برد و زانوی پای چپ ایشان آب آورده است.