۱۳۹۷ شهریور ۱, پنجشنبه

فاجعه واگذاری بخشی از مام میهن به بیگانگان، دردی بر دردهای بی درمان مردم ایران


در روزهای اخیر، موج وطن فروشی آخوندهای حاکم بر سرزمین ما به دریای خزر رسیده که همواره در سرتاسر تاریخ، بخش جدایی ناپذیر ایران بوده است. در حالی که ملت ایران از لحاظ اقتصادی در بدترین شرایط تاریخ خود دچار روزمرگی شده اند و به سختی روزگار می گذرانند و از طرفی گرانی و فساد که ریشه در تبهکاری حاکمان مذهبی دارد، موجب ویرانی اقتصاد و زیرساخت های کشور شده است، فاجعه واگذاری بخشی از مام میهن به بیگانگان، دردی به دردهای بی درمان مردم مظلوم ما می افزاید.