۱۳۸۶ خرداد ۳۱, پنجشنبه

گزارشات خبرنگاران مردمي درباره ي پيشواي زنداني

در جلسات وزارت اطّلاعات در خيابان زعفرانيّه تحت عنوان دادگاه ويژه روحانيت
اين رهبر دين سنّتي و پيشواي ملّي ضدّ مذهب سياسي را با ظاهري اندوه بار ، با دست و پاي زنجير بسته وارد كردند !
از اوين با پوشش سنگين امنيّتي و نظامي در اسكورت اتومبيل هاي حكومتي به مدخل مكان بزرگ و با حصار سربازان مسلّح ، داخل نمودند و نگذاشتند مردمي را كه جمع شده بودند ، ببينند .
ظاهري شكسته و فرسوده و قيافه اي خسته و رنجيده را ملاحظه كرديم .
هر كه در مدت نه ماه گذشته او را نديده بود نمي شناخت؛ زيرا كه موهايش را زده بودند و بدن تكيده و صورت نحيف او گوياي شكنجه هاي ممتد روحي و جسمي بود .
در وقت قرائت كيفر خواست او شيخ جعفر قدياني ، در لباس دادستاني ، انواع فحشها و تهمتها و ناسزاها را نثارش كرد و او را آمريكائي و انگليسي خواند و شروع به تخريب شخصيّت او در برابر صدها نفر از يارانش كه هماهنگ با او محاكمه ميشدند نمود و او را نامسلمان و نا سيّد و حيوان و لايق مُردن خواند و وجودش را براي حكومت ، مضّر و مخاطره آميز دانست ؛ و تقاضاي اعدام كرد .
اگر چه حسيني نامي كه در جايگاه قضاوت نشسته بود از مواجب بگيران اطّلاعات بود و اجازه ي دفاع به اين پيشواي زنداني را نميداد ، ولي او در حدّ نيم ساعت و در حالي كه اندامش ميلرزيد و در آستانه ي سكته بود ، زشتي هاي ملاهاي درباري را خاطر نشان ساخت و سياهي اعمال آخوندهاي دين فروش و دنيا طلب را يادآور گرديد .
او با صدايش در و ديوار دادگاه ويژه اطّلاعات ! را به لرزه در آورد و اعلام نمود كه بخاطر دفاع از خدا و خلق مظلوم و تحت ستم ايراني به اعدام افتخار ميكنم و طناب دار را حلقه ي نجات ايران زمين مي بينم .

او گفت : من تاريخ را از غبار28 ساله ي حكومت ، پاك ميكنم و دنيا را در جريان جنايات شما قرار ميدهم .
اين روحاني آزاديخواه اضافه كرد : مردم از دين حاكم مأيوس شده اند و خواهان آزادي عقيده و رهائي از تفتيش عقايد دولتي ميباشند .
جاي وكلاي بين المللي در اين محاكمه نمايشي و مسخره و از پيش تعيين شده خالي است
!

هیچ نظری موجود نیست: