۱۳۸۶ خرداد ۱۴, دوشنبه

نوبتي هم كه باشه نوبت آقاي شاهرودي ست كه از اسلام دفاع كند !

در همايش دادستانهاي پايتخت هاي كشورهاي اسلامي كه در محل سالن اجلاس سران در تهران برگزار گرديده ،آقاي هاشمي شاهرودي عراقي رئيس قوه قضائيه رژيم ايران در نطق خود سخناني را ايراد كرده كه بسي جاي تأمل و در عين حال بسيار جاي تأسف دارد. در اين نوشتار سعي داريم ضمن يادآوري بعضي مطالب ياد شده توسط ايشان ،كليّت مبحث قضا و قضاوت را از منظر دين سنتي بررسي كوتاهي بكنيم .
آقاي شاهرودي عراقي در بين سخنان مي گويد :
1) زندان خشن ترين مجازاتها است و بهترين و عادلانه ترين مجازاتها ، مجازاتهاي اسلامي است و در جائي ديگر مي گويد : زندان يك مقوله وارداتي از نظام هاي حقوقي و و قضائي غير اسلامي است .
2) مجازات زندان از صد نوع تعزير، بدتر و ظالمانه تر است و تأثيرات سوئي بر زندانيان و خانواده آنان دارد كه تناسب خود را با بسياري از جرائم از دست مي دهد!
3) ساختار قوه قضائيه ايران به عنوان كامل ترين نظام قضائي اسلامي موجود در جهان است !
4) معتقديم كه در اسلام به حبس به عنوان يك مجازات تأكيد نشده است.
باز هم مثل هميشه دولتمردان ايران با وقاحت بسيار، چنان سخنان نيكو بر زبان مي رانند انگار نه انگار كه در اين مملكت خبري هست! شكي نيست كه در قاموس دين سنتي واژه اي به نام زندان وجود ندارد. يقينا در هيچكدام از دو دوره حكومت مشروع و عادلانه ي پيامبر اسلام و جانشين بر حقش علي ابن ابيطالب، بحثي بنام زندان مطرح نبوده و در اين رابطه هيچگونه سابقه تاريخي وجود ندارد . اصولا از نظر دين سنتي يا اسلام غير سياسي بحث اصلاح جامعه و برخورد با مجرمان در يك جغرافياي ديگري دنبال مي شود كه به هيچ عنوان با عملكرد نظام حاكم بر ايران تناسب ندارد. آيت الله سيد محمد حسين كاظميني بروجردي بعنوان احياگر دين سنتي در بيان ديدگاهش درباره آزادي و عدالت مي گويد :
آزادی، موهبتی است الهی که نبايد تحت هيچ عنوانی آنرا مهار نمود. بله، آنگاه که آزادی فرد، آزاديهای عمومی را خدشه‌دار كرد بايد فرد مورد طغيان را با وسائل تربيتی و پرورشی آگاه ساخت. با آزادنگری پيشرفت به دنيای ما می‌آيد. آزادانديشی، سبب ويروس‌زدائی از خمير مايه زندگی می‌گردد. جائي که از حصار ديگر موجودات نيز رنج می‌بريم، چگونه به محدوديّت‌ها فکر می‌کنيم و برای آزادی خود ، زندان را می‌آفرينيم؟ آزادی در ژن آدمی است !!
عدالت، عاليترين مظهر مِهرورزی و کليد فداکاری است. عدل برای جامعه از باران حياتی‌تر است . عادل ، هرگز در فکر چپاولگری نمی‌باشد. با عدالت ، هيچ‌کس به فقر و درد و نکبت دچار نمی‌گردد. عدالت، نسخه‌ای است آسمانی که پروردگار بی‌همتا، برای راحتی آحاد بشر ارسال کرده. هيچ دينی نمی‌باشد مگر آنکه يکی از شاخه‌های خلل‌ناپذير فرهنگ آن، عدل بوده و اجتماع بدون عدالت، جنگل خطرناکی بوده که قانون تنازع بقاء را می‌نماياند. با عدل، زندگی شيرين است و با ظلم، بهترين شرايط حيات نيز محکوم به تلخی و تباهی می‌باشد.
همانطور كه مي بينيد ديدگاه اسلام سنتي ، بسيارجذاب و زيباست ليكن بدليل برخوردهاي استبدادي بنام اسلام در طي قرون اخير و مخصوصاً در اين سه دهه گذشته ، براي بشر دربند ، تصور چنين آئيني بسيار غير ممكن بنظر ميرسد و اين يعني نهايت بيچارگي بشراستبداد زده امروز. حال به بررسي دروغ پردازيهاي آقاي شاهرودي عراقي رياست قوه قضائيه ي حكومت ايران مي پردازيم :
1) در قسمت اول سخنان آقاي شاهرودي عراقي، مجازات زندان بعنوان نمادي از مجازاتهاي غير اسلامي مطرح شده است ! جالب اينكه اين كلمات را كسي سر هم مي كند كه فقط خدا مي داند بدستور مستقيم ايشان چند هزار ايراني بيگناه ، در سياهچالهاي رژيم زنداني اند و از كمترين برخورد هاي انساني و امكانات قانوني برخوردار نمي باشند . نمي خواهيم جنايات در حال جاري در زندان هاي ايران را برشماريم و در اين رابطه قضاوت را به عهده ي تاريخ مي گذاريم. اگر گفته هاي شخص آقاي شاهرودي عراقي را ملاك قضاوت قرار دهيم اساس شكل گيري زندان در حكومت ايران ، غير اسلامي است و اين نشان مي دهد كه اين رژيم ذره اي اعتقاد به آن اسلام پاك و مقدس ندارد.
2) ايشان در قسمت دوم سخنانش مجازات زندان را بسيار ظالمانه مي داند! كيست كه نداند در زندانهاي ايران جناياتي صورت مي گيرد كه در برابر آن اعمال، جنايتكاراني چون هيتلر و موسوليني بسيار احساس حقارت مي كنند ! شكنجه ، تجاوز به زنان ، تحقير شخصيتي ، اعدامهاي غير عادلانه ، بي آبرو كردن و سلب آزادي هاي مشروع و خداداده از انسان، گوشه هاي كوچكي از جرائم جاري در سياهچالهاي قرون وسطائي ايران است .
3) نظام قضائي افسانه اي ! ايران ، بقدري زيباست كه در اين اواخر طبقات مختلف جامعه ايران هوس كرده اند سري به زندانهاي رژيم بزنند تا بلكه از شهد شيريني نظام قضائي ايران كام بگيرند ! جنبش هايي چون جنبش زنان، جنبش معلمان و فرهنگيان ، كارگران و حتي علما و روحانيون غير سياسي چون آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي، احتمالا اعتراضي به عملكرد نظام حاكم نداشته و اينكار را از سر تفنن و ماجراجوئي كرده اند !چه اشكالي دارد كه عالمي چون آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي حتي نتواند از بديهي ترين حقوق يك روحاني كه همان تبليغ مباني اسلام غير سياسي (اين تعهدي است كه هر كس مي خواهد ملبس به لباس روحانيت شود بايد با وجدان خود عهد ببندد كه در هر حال اسلام حقيقي را تبليغ واز آن حمايت كند)و برگزاري جلسات مذهبي است ، برخوردار باشد ؟ چه اشكالي دارد كه بچه هاي يك كارگر شريف در اين مملكت شب را با شكم گرسنه بخوابد؟ و....
4) در قسمت آخر سخنان رئيس قوه قضائيه ايران اصولا بر اين نكته پافشاري مي شود كه نيازي نيست همه 70 ميليون ايراني را به زندان بُرد به چند دليل ؛ اولا اينكه زندانهاي رژيم گنجايش اين همه مجرم ! را ندارد .ثانياً ميشود افراد را در خيابانها اصلاح و تربيت كرد (البته با باتوم) و نيازي به صرف هزينه هاي بيت المال براي شكنجه اين افراد نمي باشد! چرا كه در سرزمينهايي چون لبنان و فلسطين اسلام بيشتر در معرض خطر است و بايد كلّي سلاح و مهمات به آنجا فرستاد ! فلذا جا دارد بخاطر ضرب و شتم مادران و دختران ايراني در انظار عمومي و بي آبرو كردن جوانان ايراني (ببخشيد اراذل و اوباش! ) از مسئولين نظام قضائي اسلامي ! ايران، صميمانه تشكر و قدرداني نمائيم !
در پايان جا دارد نگاهي به اين حديث شريف نبوي بياندازيم :
پيامبر اكرم مي فرمايد:((دو قاضي اهل جهنمند و يك قاضي اهل بهشت است. آن قاضي كه حق را بشناسد و طبق آن حكم كند در بهشت است ، و آن قاضي كه حق را بشناسد و تعمداً از آن منحرف شود و يا آن قاضي كه بدون علم وآگاهي قضاوت كند، هر دو در جهنم جاي دارند))
دراين گفتار نبوي از ديد اسلام سنتي ، قضات به دو دسته كلي تقسيم مي شوند. پر واضح است كه با توجه به عملكرد مسئولين نظام حاكم بر ايران، بر هيچكس پوشيده نمي ماند كه آقايان در قضاوتشان نه بر حقند و نه بهشتي . مي ماند گروه ديگر كه اگر آقايان حق را مي شناسند ( كه حتماً مي شناسند) و تعمداً از آن رويگردان مي شوند جاي آنها در قعر دوزخ است و اگر بدون علم و آگاهي بر مسند قضاوت و تصميم گيري درباره حال و آينده اين كشور نشسته اند كه نور علي نور است و ديگر جاي حرفي باقي نمي ماند ليكن طبق فرمايش حضرت رسول اكرم اين طبقه نيز عاقبت خوشي نخواهد داشت. اميدواريم مسئولين حكومت ايران دستشان به پيامبر اسلام يعني حضرت محمد نرسد در غير اينصورت بنا به مصلحت نظام ! ايشان را به جرم اقدام عليه امنيت ملي محاكمه خواهند كرد !!

هیچ نظری موجود نیست: