۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۱, پنجشنبه

نیمه شعبان، روز مستضعفین زمین بر محرومین جهان پر انرژی باد

دنیای کنونی، عالم گرفتاران و دردمندان است. اکثریت اهالی کره خاکی، تنگدستان و نداران و بیماران هستند. امروز ملت ها در آتش فقر و فلاکت می سوزند و دادرسی ندارند. همه کشورها دچار بلایای سنگین طبیعی و انسانی هستند. نه خدا به فریاد این مخلوق دربند می رسد و نه مدعیان اصلاح و نجات و دفاع.
گریستن بر احوال ملل مظلوم و محروم و مصدوم، امری گریزناپذیر است، چرا که با وجود این همه منابع زیرزمینی و مخازن بی نظیر و ثروت های منطقه ای و سرمایه های موروثی در کشورهای مختلف، آمار وحشتناک گرسنگی و بیکاری و سوء تغذیه، آبروی وجدان داران را برده و تبعیض در تقسیمات اموال عمومی و مایملک همگانی، انسان ها را به روزمرگی دچار کرده است. اکنون جامعه بین المللی، رنجیده از خرابی اقتصاد و اجتماع و اعتقادات معنوی می باشد. بشریت کنونی نیازمند حمایت های وافر بزرگان قوم و عقلای فرزندان آدم هستند.
ما آرزومند آفرینشی نو در جوامع بشری هستیم تا معاصرین ما، ایام را به کامیابی سپری کنند و آیندگان، تاریخ اسفبارمان را نخوانند و بر غربتمان، تأثر نخورند و بر فرصت های بر باد رفته مان، متحیر نشوند. از آفریدگار این خلایق حیرت زده می خواهیم تا گیتی را از غضب خود دور بدارد و بر بی گناهی و بی کسی همنوعانمان ترحم نماید و از بروز فجایع جنگ های هسته ای و زلزله های ویرانگر جلوگیری کند.

 گروه نمایندگان پیشوای توحیدی

هیچ نظری موجود نیست: