۱۳۹۵ اسفند ۱۵, یکشنبه

پاسخ به شبهات و انتقادات برخی چهره های اپوزیسيون

 استاد ما، در طی یک ده گذشته از همه معارضین این رژیم حمایت کرده و از تمام مخالفین این حکومت برای اعتلای فریاد عدالت خواهانه و آزادي منشانه اش یاری جسته است.
این معلم توحیدی تمام مرزهای اعتقادی موجود در جهان را کنارزده و خطوط سیاسی متفاوت و متضاد حاکم بر دنیا را زیر پا نهاده است. بنابراین هرکسی را با هر عنوان و مذهب و دیدگاهی به وکالت گرفت که این نوع الفت باعث اعجاب سردمداران این رژیم گردید و در برخوردهای بازجویانه، با تمسخر و تهدید به او مي گفتند که تو از دم، با همه می سازي! با سنی، مسيحي، یهودی، زرتشتی و بهائی، مجاهدیدن، سلطلنت طلبان و کمونیستها، مثل آنکه برای تو حد و مرزي وجود ندارد! لذا این زندانی سیاسی و اعتقادی همه آنهایی را که در حال جنگ سرد و تبلیغی و خبری و اعتباری با حاکمان جور هستند، را خواهران و برادران خود مي داند و به همه آنها عشق می ورزد ولی از بی وفایی ها و دورویی ها و زیرپا خالی كردن ها و بدعهدی ها، منزجر است و چنانچه این ستم ها ادامه پیدا كند، لباس رزم را برتن خواهد کرد و ملت را علیه همه آنها به حرکت در خواهد آورد، که متاسفانه به نفع هیئت حاکمه زورگو خواهد شد. پس دست های دوستانه اش را بفشارید و دیوارهای سوءتفاهم را خراب کنید.

نمایندگان آقای کاظمینی بروجردی
5 مارس 2017

هیچ نظری موجود نیست: