۱۳۹۳ مرداد ۷, سه‌شنبه

گفتگوی یکی از هواداران آقای کاظمینی بروجردی با احمد شهید

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران ششمین گزارش خود را  در نه بخش، مارس
۲۰۱۴ منتشر کرده بود.
در این بیانیه اشاره شد به قسمت متدولوژی و فعالیتھا ، گزارشگر ویژه بین 12 تا 22 دسامبر 2013 به ھلند، آلمان و فرانسه سفر کرد و با 72 ایرانی ملاقات کرد.
 شصت و یک ایرانی دیگر در داخل ایران و در ترکیه بین سپتامبر ودسامبر 2013 مورد مصاحبه قرار گرفتند. این افراد خود را به عنوان مدافعان حقوق بشر، حقوقدانان، و افرادی که متعلق به گروه ھای اقلیت قومی ،اتنیکی و مذھبی ھستند معرفی کردند. سایر افراد خود را به عنوان "زندانیان سیاسی" سابق و یا خانواده ھای "زندانیان سیاسی" سابق یا فعلی، از جمله کسانی که اعدام شده اند، معرفی کردند.


 طی این مصاحبه ھا، افراد از وقایعی یاد کردند که ظرف چندین دھه اتفاق افتاده اند و ھرجا به چندین سئوال مشخص در خصوص دستگیریھا، بازداشتھا و محاکمات خویش پاسخ داده اند. گزارشگر ویژه گزارشات مکتوبی از سازمانھای حقوق بشری در خصوص وضعیت بھاییان، دراویش گنابادی، سنی ھا، مسیحیان، گروھھای اقلیت مذھبی، و در خصوص عربھای اھوازی، کردھا، بلوچھا، و گروھھای اقلیت قومی 6 اتنیکی آذربایجان دریافت کرده است . اطلاعاتی که طی کلیۀ 133 مصاحبه وگزارشات مکتوب دریافت شده مورد بررسی قرار گرفت.
  دکتر احمد شهید با یکی از هواداران اقای کاظمینی بروجردی به نام  خانم نورا که مدرس دانشگاه بود و در تاسیس یک مرکز تحقیقات پزشکی شیمیایی بسیار موفق بوده ، صحبت نمود.
 خانم نورا  به دلیل اعتقادات سیاسی  و لیبرال از سوی دانشگاه  به کار در یک کتابخانه کوچک تبعید شد. او سپس تلاش برای ایجاد یک مجله علمی کرد که  مقامات دانشگاه از انتشار مقالات وی در مجلات خوداری وی را  از مجلات سانسور می کردند. وی که فرزند شش ماهه داشت در سال 2006 درحمله به منزل آقای کاظمینی بروجردی دستگیر و روانه زندان شد وسپس از کشور خارج شد.
خام نورا در خصوص وضعیت آقای بروجردی بعنوان شاهد عینی به گزارشگر سازمان ملل گفت: رهبری دستور عدم رسیدگی دارویی و درمانی برای اقای بروجردی صادرکرده و  وی را تحت فشار قرار دادند که اگر یک نامه به منظور انکار عقاید و اندیشه هایش منتشر نکند هرگز آزاد نخواهد شد.  خانم نورا ادامه داد که از پاییز گذشته وضعیت آقای بروجردی بیشتر نگران کننده شده بطوریکه مقامات زندان وی را تحت فشار قرارداده اند که توبه نامه ای را نوشته و خانواده  وفرزندان وی را تحت فشار قرار دادنده تا امضاءنماید. حامیان او از هیئت پارلمان اروپا  درخواست  مداخله برای وضعیت  اقای بروجردی نمودند.

هیچ نظری موجود نیست: