۱۳۹۲ دی ۹, دوشنبه

جدایی نهاد دین از نهاد حکومت، سکولاریسم و گیتی گرایی

 در قانون اساسی کشورهای دمکراتیک و توسعه یافته، بر عدم دخالت دین در سیاست و قانون تأکید شده است. قانون همگی شهروندان را به طور یکسان و بی توجه به مرام مذهبی شان پوشش داده، و یکایک شهروندان فارغ از هر باور و دینی که باشند، در پیشگاه قانون برابر هستند. در برنامه این هفته رادیو مهر ایران میزگردی را خواهید شنید که با حضور تنی چند از صاحبنظران برگزار شد.

سخنگوی شورای ملی ایران شاهزاده رضا پهلوی، دکتر رویا عراقی، نماینده آقای کاظمینی بروجردی، آقای بهشاد هستی بخش از جامعه بهایی و هموند کمیسیون سکولاریسم شورای ملی ایران و همچنین آقای فرشید سیدمهدی از جامعه مسیحی در این میزگرد شرکت داشتند.
شما درباره سکولاریسم یا «گیتی گرایی» و جدایی نهادهای دینی از نهادهای حکومتی چه فکر می کنید؟ آیا سکولاریسم متضمن امنیت شهروندان و گروه های مختلف عقیدتی و نیز احترام به همه ادیان و باورها در یک جامعه است؟


هیچ نظری موجود نیست: