۱۳۸۷ مرداد ۳۰, چهارشنبه

بيانيه ي مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
نگراني از وضعيت آيت الله بروجردي و هواداران وي
سيد حسين کاظميني بروجردي، روحاني دگرانديش مخالف نظام ولايت فقيه است که مخالف دخالت دين در سياست و طرفدار جدايي دين از دولت و بازگشت به اصل دين سنتي بوده و خواسته خود را نيز به طور علني و آشکار بيان نموده است.
برخورد دستگاه امنيتي با نامبرده و هوادارن وي پس از پروسه اي پر حاشيه در طي چند سال اخير ، نهايتاً در تاريخ 15 مهر سال 1385 به محاصره منزل مسکوني وي در شهر تهران به قصد دستگيري وي انجاميد.
اين محاصره با حضور هواداران آيت الله بروجردي جهت ممانعت و صيانت از رهبر مذهبي خود به درگيري گسترده اي بين نيروهاي امنيتي و انتظامي و هواداران آيت الله انجاميد. سرانجام نيمه شب يکشنبه 16 مهرماه سال 85 نيروهاي امنيتي موفق به بازداشت آقاي بروجردي و بيش از 700 هوادار وي گرديدند.
نيروهاي نظامي و شبه نظامي در زمان بازداشت و پس از آن اقدام به ضرب و شتم بازداشت شدگان نمودند که منجر به وارد آمدن صدمات جسمي و آسيبهاي جدي به بازداشت شدگان گرديد . با انتقال بازداشت شدگان به زندان اوين ، بيش از سي متهم اصلي به بند 209 زندان اوين و باقي متهمان به بندهاي 240 و زندان اصلي منتقل گرديدند.
دادگاه ويژه روحانيت که مسئول حقوقي رسيدگي به پرونده مذکور بود با صدور قرار ضمانت براي بازداشت شدگان موجبات آزادي موقت صدها بازداشت شده که تعداد زيادي از آنان را بانوان تشکيل ميدادند گرديد. اما افراد منتقل شده به بند 209 منجمله خود آيت الله بروجردي مورد بدرفتاري و شکنجه قرار گرفتند و بازداشت شدگان با طي ماهها بازداشت به جز خود آقاي بروجردي با قيد ضمانت موقتا آزاد گرديدند. هر چند تعدادي از بازداشت شدگان بعلت صدمات وارده پس از آزادي مدتي را در مراکز درماني و پزشکي به سر بردند.
سرانجام دادگاه غيرعلني رسيدگي به اتهامات آيت الله بروجردي و يازده متهم به ترتيب رديفهاي دوم تا دوازدهم پرونده در خرداد 1386 برگزار گرديد ، به لحاظ شرايط ويژه دادگاه و دادرسي در دادسراي ويژه روحانيت ، آقاي بروجردي نتوانست از وکيل مدافع منتخب بهره گيرد و در حالي محاکمه گرديد که از ضعف جسماني و بيماري در رنج بود.
پس از برگزاري دادگاه بصورت شفاهي به متهمين حکم اعدام اعلام شد که باعث اعتراضهاي متعددي گرديد اما سرانجام حکم صادره براي متهمان مذکور به قرار : آيت الله سيد حسين کاظميني بروجردي محکوم به يکسال حبس در تهران و ده سال تبعيد به زندان يزد و مصادره کليه اموال به همراه خلع لباس و موقعيت روحاني ، مسعود سماواتيان 5 سال زندان توام با تبعيد به زندان خرم آباد ، عليرضا منتظر صائب 4 سال زندان توام با تبعيد به زندان کرمانشاه ، علي شهرابي فراهاني 4 سال زندان توام با تبعيد به زندان قزوين ، حبيب قوتي 4 سال زندان توام با تبعيد به زندان همدان ، احمد کريميان 4 سال زندان توام با تبعيد ، مجيد الستي 4 سال زندان توام با تبعيد به زندان زنجان ، مهرداد سوري 2 سال زندان ، محمدرضا صادقي 2 سال زندان ، حسن هريسچيان 2 سال زندان و عليرضا اربابي 2 سال زندان اعلام گرديد.
البته افراد و محکوميتهاي فوق تنها متهمان قطعي شده راي را در بر ميگرد و صدها متهم و محکوم ديگر با قرارهاي مختلف همچنان در انتظار راي نهايي دادگاه به سر مي برند.
در سايه حمايتهاي افکار عمومي و تشکلات مدافع حقوق بشر احکام صادره فوق به استثنا شخص آقاي بروجردي در مورد سايرين متوقف گرديده بود.

آنچه باعث نگراني ما بعنوان يک گروه مدافع حقوق بشر گرديده است
الف ) وضعيت جسمي آيت الله بروجردي
بنا بر گزارشات دريافتي آقاي بروجردي که هم اکنون در بند 500 زندان اوين به سر مي برد ، از ناراحتي هاي عديده جسمي در رنج است ، وي مبتلا به بيماري قلبي (تنگي دريچه ميترال) ، پارکينسون ، ناراحتي کليوي و ريوي است . وي عليرغم وضعيت وخيم جسمي خود از رسيدگي پزشکي محروم گرديده است . بسياري از ناراحتي هاي جسمي وي حاصل شرايط زندان و بدرفتاري با وي مي باشد.
عدم رسيدگي پزشکي به نامبرده شائبه حذف فيزيکي وي را دامن ميزند ، بنابر گزارشات دريافتي مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران از نزديکان نامبرده ، طرح مسائل غير حقيقي در ارگانهاي خبري نزديک به دولت در کنار تشکيل جلساتي در روزهاي اخير با شرکت مسئولين امنيتي در پوشش نشستهاي حقوقي که هيچيک و تصميمات اتخاذ شده در اين جلسات نيز به اطلاع وکيل ، خود آيت الله و نزديکان وي نرسيده است ، موجبات نگراني بيش از پيش فعالان حقوق بشر نسبت به مواضع و تصميمات دستگاه امنيتي در قبال ايشان و هوادارن وي گرديده است .

ب ) به اجرا گزاردن احکام هواداران آيت الله
در طي ماه جاري تا کنون هفت تن از متهمان اصلي پرونده آقاي بروجردي به صورت مجزا به دادسراي ويژه روحانيت احضار و سپس جهت به اجرا گزاردن حکم ، بازداشت و به زندان منتقل گرديدند . بنابر گزارشات دريافتي اين روند بازداشتها ادامه خواهد شد و ساير محکومين اصلي و سپس ساير در انتظاران حکم نهايي را در بر خواهد گرفت.
شايان ذکر است دادسرا در راستاي عدم برانگيختگي افکار عمومي و فعالان حقوق بشر نسبت به رويه مذکور اقدام به احضار به صورت زمان بندي شده و مجزا متهمان مي نمايد.

درخواست ما
ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر صراحتا عنوان ميدارد "هرکس حق دارد ازآزادي انديشه، وجدان و مذهب بهره‌مند گردد، اين حق شامل آزادي تغيير مذهب يا باور و نيز آزادي اظهار مذهب يا باور به شکل آموزش، عمل به شعائر، نيايش و بجاي آوردن آيين‌ها چه به تنهايي و چه به‌صورت جمعي نيز مي‌گردد"
مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران برخورد با اين روحاني دگرانديش و هواداران وي به دليل باور به تفاسير مذهبي متفاوت از ايدئولوژي حاکم را نص صريح معاهدات الزام آور بين المللي ميداند . از اينرو ضمن محکوم نمودن برخورد با دگرانديشان مذکور ، نگراني عميق خود را از وضعيت نگران کننده آيت الله بروجردي در زندان که از دريافت خدمات پزشکي محروم گرديده است را عنوان ميدارد و ضمن اينکه از مسئولان قضائي خواهان فراهم نمودن خدمات پزشکي مورد نياز اين زنداني وجداني مي باشد توجه تمامي معتقدان به اصول انساني را نسبت به وضعيت نگران کننده و تهديدات جاني اين روحاني دگر انديش جلب مي نمايد.
همچنين خواستار توجه و واکنش فعالان حقوق بشر و اصحاب رسانه اي به روند خاموش برخورد و زنداني کردن هوادارن نامبرده به جرم داشتن عقيده اي متفاوت برخلاف اصل آزادي انديشه و بيان مي باشد.
دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
تهران / 30 مرداد ماه 1387 برابر با 20 آگوست 2008
http://www.hra-iran.org/Archive_87/981.html

هیچ نظری موجود نیست: