۱۳۸۷ خرداد ۱۹, یکشنبه

وضعیت بسیار بحراني آیت الله كاظمیني بروجردي
طي ھفتھ ھاي اخیر، بھ بھانھ ھاي مختلف، آیت الله بروجردي مورد آزار واذیت قرار گرفتھ است. ھفتھ گذشتھ، بھ بھانھ سمپاشي اتاق ایشان، بطورعمدي سمت چپ صورت ایشان را ھدف قرار دادند و بھ صورت و چشمهایشان آسیب جدي رساندند. بنابر آخرین گزارش واصلھ، ایشان در حال حاضر از ناحیھ چشم چپ قادر بھ دیدن نیست و نیاز اكید بھ مداواي تخصصي دارد. ایشان از انواع بیماریھاي حاد جسمي و روحي رنج مي برد بھ گونھ اي كھ نزدیكان ایشان وي را در حال احتضار توصیف كرده اند و ازھمگان درخواست كمك كرده اند. دیده بان حقوق بشر و كمپین بین المللي حقوق بشر نیز اخیرا، مراتب ابرازنگراني شدید خود را نسبت بھ وضعیت جسمي و روحي آیت الله كاظمیني بروجردي ابراز كرده اند.


هیچ نظری موجود نیست: