۱۳۸۷ خرداد ۱۸, شنبه

اي بانوي پاكي ها و مهرباني ها
به قداست عدالتت و شرافتت و انسانيتت و بندگيت و بنده نوازيت
با تو بيعت مي كنيم و سوگند ياد مي كنيم كه در دفاع از انسانيت و
اعتلاي آرمان زيبايت كه همان ظلم ستيزي و افشاي خط ظلم بود ،
لحظه اي از پا ننشينيم . در اين روز از خداي تو مدد مي جوييم تا
ياريمان كند ، لحظه اي در برابر سيلي ظالم تسليم نگرديم تا روز موعود برسد
و جهان در برابر عظمت روح بلندت سر تعظيم فرود آرد و به پاكي هاي
ناشناخته ات اعتراف نمايد
.

هیچ نظری موجود نیست: