۱۳۸۶ بهمن ۲۶, جمعه

اطلاعيه فعالان حقوق بشر ايران
در باره آخرين وضعيت آيت الله كاظميني بروجردي

بنا بر گزاراشات رسيده آقاي آيت الله کاظميني بروجردي روحاني معترض که اخيرا به بند 209 زندان اوين منتقل شده بود در وضعيت بد جسماني قرار دارد.
آقاي آيت الله بروجردي پس از 71 روز نگهداري در بند 209 مجددا به بند عمومي روحانيت منتقل شدند ، اين در حالي است که در اين مدت به دليل عدم رسيدگي به ناراحتي هاي جسمي ايشان و همچنين در نتيجه شکنجه هاي مختلف ( نگهداري ايشان براي مدتي در زير زميني تنگ و تاريک و سرد ) در طي ماه اخير مستمرا بيهوش مي شوند و چون زمان برخي از اين بيهوشي ها طولاني است طبق نظريه پزشکان ممکن است اين حالت در اثر عارضه مغزي بروز کرده باشد و اين مسئله باعث نگراني هاي جدي شده است.
آقاي بروجردي جهت درمان بيماري هاي خود مي بايست تحت عکس برداري به روش (MRI) قرار گيرند و از آنجاي که بهداري زندان اوين فاقد چنين تجهيزاتي مي باشد از انتقال ايشان به بيمارستان مجهز جلوگيري شده است .مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران نسبت به سلامت جسمي آقاي بروجردي اعلام نگراني مي کند و خواهان درمان فوري کليه بيماري هاي وي که در زندان و در اثر شکنجه هاي طاقت فرسا متحمل شده است مي باشد.
فعالان حقوق بشر در ايران

۸ نظر:

ناشناس گفت...

بسم الله الرحمن الرحيم
با سلام من رضا هستم
خطاب به خامنه اي و پيروانش : موريانه در حال خوردن عهد نامه است،خود خبر نداريد.بروجردي در اوج گرفتن است ،خود خبر نداريد.خامنه اي دراوج نكبت است ،خود خبر ندارد.بروجردي در اوج عزت است، خود خبر نداريد.خامنه اي در اوج نفرت مردم است ،خود خبر ندارد. بروجردي در قلب مردم است، خود خبر نداريد .بروجردي در آسمان هفتم است، خود خبر نداريد. خامنه اي در كنار آتش است خود خبر ندارد.بروجردي در آغوش خداست ،خود خبر نداريد.خامنه اي بنده شيطان است، خود خبر ندارد.بروجردي در كنار حوض كوثر است، خود خبر نداريد. خامنه اي در كنارجهنم است، خود خبر ندارد.بروجردي فرزند رسول خداست، خود خبر نداريد. خامنه اي استاد شيطان است، خود خبر نداريد.بروجردي بر كسي ستم نكرده، خود خبر نداريد.خامنه اي بر خودش ستم كرده ،خود خبر ندارد.بروجردي در وادي السلام است، خود خبر نداريد.خامنه اي در نكبت خانه است ،خود خبر ندارد.خامنه اي ويروس ايدز است، خود خبر ندارد.

ناشناس گفت...

خامنه اي و بسيجيان بدانندكه:اين را دانستيد بدانيد كه البته خدا يار و مولاي مومنان است و كافران هيچ مولا و ياوري ندارند.آيه11 سوره محمّد

ناشناس گفت...

بسم الله الرحمن الرحيم
با سلام من رضا هستم
پدر بيست و هفتم آيت الله بروجردي حضرت زين العابدين ،امام سجّاد عليه السلام مي فرمايند:عجبت لمن عمل لدار الفناء و ترك دار البقاء» تعجب مي كنم از كسي كه براي خانه پايدار كار مي كند ولي خانه پايدار را ترك مي نمايد.

ناشناس گفت...

بسم الله الرحمن الرحيم
با سلام من رضا هستم .بسيجيان بخوانند: از اسارت نمي ترسم ،از كتك نمي ترسم ، از شكنجه نمي ترسم ، از فهش نمي ترسم. از ناله هاي زينب(س) مي ترسم، از آه دل علي ترسم، از آه دل زين العابدين ترسم . واي بر من بيچاره ،واي بر توي بيچاره در شب اول قبر توي تاريكي شب اول قبر چه گوييم كه را به كمك طلبيم كه را خوانيم . نامه اعمال چه مي گويد.كردارها كه را گويد.گر پرسند خدايت كيست ؟پاسخ كه را گوييم؟گر پرسند محمّد كيست؟ پاسخ چه گوييم؟گر پرسند كتابت چيست؟ واي كه چه بگوييم؟ حتما بسيجيان گويند رساله امام خميني. گر پرسند امامت كيست ؟در پاسخ كه را گوييم ؟ بسيجيان گويند خميني. واي واي گر پرسند از ارادتت به فاطمه الزهرا؟ پاسخ چه دهيم ؟ بسيجيان از يورش به خانه فرزند فاطمه گويند . واي بر يورشيان بر خانه بروجردي . تاريخ بر شما شهادت گوست. آسمان و زمين بر بسيجيان شهادت دهند. ملائك را چه خواهيد كرد . آه دل بچه هاي پيغمبر را چه خواهيد كرد . آه دل بچه هاي فاطمه الزهرا همان فشار شب اول قبرت است اي بسيجي . به قول آيت الله بروجردي » به سلولم زني چنگ و دهي رعب و فشارم، آقايان بسيجي بدانيد كه معني اين حرف اين است كه در شب اول قبرتان آه دل بروجردي به قبرتان زند چنگ و دهد رعب و فشارتان . شك نكنيدنزديك است به قول مولا علي عليه السلام كه فرمودند آنچه كه درازش كم است عمر است .خدا جاي حق نشسته . فرزند رسول الله را در زير زميني تنگ مي كنيد از تنگي شب اول قبرتان نمي ترسيد؟ در زير زميني تاريك مي كنيد از تاريكي و غريبي شب اول قبرتان نمي ترسيد؟ در اين هواي سرد زمستاني كه تا به حال بي نظير بوده فرزند رسول الله را در زير زميني سرد مي كنيد و در خانه خودتان در كنار شومينه هايتان مي نشينيد و خدا و روز قيامت را مسخره مي كنيد . مطمئا باشيد همان آتش بخاري ها و شومينه ها دامنتان را مي گيرد. خامنه اي حرام زاده كي از تو نفت و گاز خواست ؟ همه مال تو هار شدي با بچه هاي پيغمبر چه كار داري؟ به قول آيت الله بروجردي جوجه را آخر پاييز مي شمرند . آخر پاييز وقتي كه پير شدي . نه؟ آخر پاييز وقتي است كه توي خامنه اي را در كفن روي فرش گذاشتند و دارن از تو اتاق نشيمنگاه آروم آروم دارن مي يارنت بيرون . با يزيد مو نمي زني خداوكيلي روي يزيد را هم كم كردي با اين جناياتت بر عليه فرزند حسين عليه السلام داري مي گي كه بابا يزيد ياد بگير اين جوري فرزندان و خاندان حسين را به اسارت ببر آفرين خوب خودت را در اين يورش نشان دادي. به قول آيت الله بروجردي امروز اميري فردا به زيري .

ناشناس گفت...

بسم الله الرحمن الرحيم
با سلام من رضا هستم
سحر نزديك است. طلوع آفتاب را در افق مي بينم. غروب حكومت خامنه اي را مي بينم. پايان يافت .به پايان رسيد. عمر سياسي غروب كرد. طلوعي در راه است . ظهور دولتي است . آري . عدل علي در راه است .نابودي اهريمن .

ناشناس گفت...

بسم الله الرحمن الرحيم
با سلام من رضا هستم
خامنه اي بدان كه شب شراب نيرزد به بامداد خراب

ناشناس گفت...

آنكس است اهل بشارت كه اشارت داند
نكته ها است بسي محرم اسرار كجاست؟

ناشناس گفت...

خامنه اي بخواند: جاي مولا علي عليه السلام نشسته اي اما چه مي كني با فرزندان علي. واي بر تو.اذيت و آزار و كتك زدن و شكنجه دادن مردم بي گناه ايران يك طرف، فرزندان علي عليه السلام را كتك زدن يك طرف. به ظاهر كه دوستي با علي ولي در عمل كه چيز ديگري را مي گويي. حقا كه به يزيد گفتي زكي . چند روز ديگر عيد نوروز در راه است . تو با بچه هايت به خريد نوروزي و به ديد و بازديد مي روي.بعد فرزندان پيغمبر را خانه نشين كرده اي . بابا در زندان زير تيغ جلادان وزارت اطلاعات و خانواده در حسرت ديدن بابا چشم به در دوخته اند . به خدا كه از حيوان هم پستري با اين جناياتت. چه مي كشد آيت الله بروجردي. درد شكنجه ها يك طرف . درد جدايي از فرزندان يك طرف ديگر .وقتي در بازار اين بچه هاي كوچك را مي بينم كه دست بابا را گرفته و باباجون مي گن از نوك سر تا نوك پا مي سوزم آتيش مي گيرم. چند روز ديگر سر سفره هفت سين باباها با بچه هاشون مي نشينند و آيت الله بروجردي در زير كتك و شكنجه يارانت. كودكان دست در دست پدر براي خريد نوروزي مي روند اما كجاست دستان آيت الله بروجردي ، بله در غل و زنجير است. خدايا به قول آيت الله بروجردي الي متي تا كي اي خدا من كه ديگر بريده ام خدايا آيت الله بروجردي مي گفتند كه با خداجون خود موني حرف بزن بگو خداجون تو يكي از اساميت خَيره تو چي مي خواي تو كه بد منو نمي خواي.مي دونم تو بد آيت الله بروجردي را نمي خواي. حالا اي خدا جون تو رو به عزتت قسمت مي دهم كار را تمام كن چرا ورق بر نمي گرده خداجون تو رازي مي شي آيت الله بروجردي كه فقط پدر خانواده خودش نيست پدر تمام بچه هاي سِير است توي اين عيد نوروز جدا از ما با شد. سر سفره هفت سين حاضر نباشد آره خدا جون.خدا جون تو رازي مي شي حسرت ديدن بابا در دلهاي بچه هاي سِير بمونه؟ حالا نوبت خداجونه كه پاسخ بده خدا جون منتظريما.