۱۳۸۶ تیر ۱۱, دوشنبه

حمله ي علني مسئولين نظام به آيت الله كاظميني بروجردي


احمد خاتمی، يک عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبری، با هشدار به گسترش ايده جدايی دين از سياست گفت: «شعار سکولاريسم، عدم مفيد بودن دين برای امور دنياست و اينکه دين فقط برای جهان آخرت است.»
به گزارش خبرگزاری کار، ايلنا، او با بيان اينکه فرضيه جدايی دين از سياست در ميان برخی از روحانيون نيز شايع شده است، آنان را «عمامه به سر» ناميد و افزود:«اين دسته از عمامه ‏به ‏سرها معتقدند بايد برای حفظ قداست دين، بايد از ورود به مسايلی که قداست دين را خدشه‏دار می‏کند، پرهيز کرد.»
اين روحانی محافظه کار، جريان نفاق را شاخص ولايت‏ستيزی عنوان کرد و گفت: «کسانی که با اصل ولايت فقيه در ستيز باشند، خطی را می پيمايند که توسط ديگران تدوين شده است».
*********************************
پاسخ فرزند آيت الله شريعتمداري به آقاي احمد خاتمي

احمد خاتمی، عضو هيات رييسه مجلس خبرگان رهبری، روز جمعه هشتم تير، درتبريز نسبت به گسترش ايده جدايی دين از سياست در ايران هشدار داد.
اين هشدار، به گفته فرزند آيت الله کاظم شريعتمداری، « نشاندهنده بحران مشروعيت سياسی در جمهوری اسلامی ايران است».
حسن شريعتمداری، فرزند آيت الله کاظم شريعتمداری، در گفت و گو با راديو فردا، درمورد سخنان احمد خاتمی گفت: « اصل، در تاريخ ۱۴۰۰ ساله تشيع، استقلال حوزه های علميه از قدرت دولتی و جدايی نهاد دين از نهاد دولت بود. تنها آيت الله خمينی و طرفداران ايشان بودند که به نظريه ولايت فقيه، يک تفسير سياسی و حکومتی بخشيدند و پس از انقلاب، حکومت را دينی و دين را حکومتی کردند.»
آقای شريعتمداری گسترش طرفداران ايده جدايی نهاد دين از نهاد دولت را نشانگر بازگشت به اصالت انديشه روحانيت تشيع در تاريخ دانست.
وی دخالت روحانيت در امر حکومت را موضوعی جديد و يک بدعت ارزيابی کرد که روحانيت پس از گذشت ۲۷ سال می بيند که بايد به انديشه قديم خود بازگردد و اضافه کرد:« طبيعی است که اين انديشه هر روز با وجود بحران هايی که درامر مشروعيت حکومت دينی درايران ايجاد می شود، بال و پر بيشتری پيدا می کند.
فرزند آيت الله شريعتمداری، روحانيت را نيروی بسيارمهم و تاريخی در ايران ناميد و گفت:«روحانيت خود را متولی تشيع می دانست، و منبع مشروعيت تشيع، روحانيت شيعه بود. اما امروز،حکومت در ايران، خود را متولی تشيع، نه تنها در ايران، بلکه در جهان می داند.»
او افزود:«حکومت دينی ايران هيچ انديشه مخالفی را در ايران و جهان اسلام بر نمی تابد و با آن مبارزه می کند و سعی می کند صاحبان اين انديشه را از بين ببرد.»
به گفته حسن شریعتمداری «سرکوب دراويش گنابادی و نيز بازداشت آيت الله بروجردی نشان می دهد که جمهوری اسلامی ايران برای روحانيت مستقل جايگاهی قائل نيست.»
آقای شريعتمداری در همين ارتباط به سرکوب دراويش گنابادی و نيز بازداشت آيت الله بروجردی در ايران اشاره کرد و افزود:« جمهوری اسلامی ايران برای روحانيت مستقل جايگاهی قائل نيست.»
فرزند آيت الله شريعتمداری بر اين اعتقاد است که گروه کوچکی از روحانيت با دخالت درامر دولت، از امتيازات ناشی قدرت و حکومت برخوردار شده است و حال آنکه بسياری از روحانيت، آزادی انديشه، فتوا و اجتهاد و اظهار عقيده را از دست داده است.
سرکوب دراويش گنابادی و بازداشت آيت الله بروجردی نشان داد که جمهوری اسلامی ايران برای روحانيت مستقل جايگاهی قائل نيست
حسن شريعتمداری
وی گفت:«دسته ي اخير سعی دارد تا آنجا که ممکن است و می تواند، از انديشه بازگشت به دين سنتی دفاع کند.»
آقای شريعتمداری در خصوص پيامد سياست های روحانيت طرفدار دخالت دين در امر حکومتی گفت: « اگر اوضاع به همين منوال پيش برود، ديگر، يک قدرت مستقل روحانی به عنوان حوزه علميه و روحانيت ، معنای وجودی پيدا نخواهد کرد و مانند روحانيت کشورهای سنی، تبديل به يک اداره ي فتوا و يکی از وزارت خانه های دولتی خواهد شد. اين درحاليست که اين موضوع با سنت اهل شيعه درتضاد است.»
او در مورد اقدامات روحانيت مخالف دخالت دين در امر حکومتی گفت:« اين طيف، گفتمان انديشه دينی مستقل را در جامعه ايران ترويج می کند و مبانی حکومت کنونی را از لحاظ دينی و شرعی زير سئوال می برد.»اين موضوعی است که به گفته حسن شريعتمداری، د رحوزه های علميه گسترش فراوانی يافته است.

هیچ نظری موجود نیست: