۱۳۸۶ تیر ۴, دوشنبه

دادخواست و استمداد انجمن دفاع از زندانيان سياسي ايران

از روزهاي تلختر از زهر ملّت و در تاريكترين دوره هاي استبدادي تاريخ ايران ، به مدافعين حقوق بشر ، سلام ميدهيم و به جامعه ي جهاني در تدفين حرمت ايراني در عصر ديكتاتوري دين سالاري ، تسليت ميگوئيم ، در دادگاه وجدان بشري ، مسئولين سازمان ملل متّحد و سازمان عفو بين الملل و ديده بان حقوق بشر ، بسي متّهمتر از متجاوزين حكومتي ايران مي باشند كه آنها ناظر دفن آزاديهاي اوّليه ي انساني بوسيله ي مهاجمين ديني هستند و اقدامي براي دفع سياهي هاي ارتجاعي حاكم بر مردم بي پناه و گرفتار ايران نميكنند .
در خيابان زعفرانيّه تهران ، بخش مرموز و خطرناكي از وزارت اطّلاعات قرار دارد كه اصلي ترين كار فشار و خشونت را عملي ميسازد ، در اين قسمت اطّلاعات ، سركوب مخالفين ولايت فقيه و مذاهب غير وابسته به رژيم صورت ميگيرد .
عاملين اجرائي اين سيستم افرادي چون ، رازيني ، سليمي ، محسني اژه اي ، قدياني ، حيدري ، نصرت آبادي ، يوسفي و حسيني ميباشند كه به ظاهر كار رسيدگي روحانيّون خلاف كار را به عهده دارد، امّا به واقع راهبردهاي تدافعي و تكميلي افكار ملّاهاي درباري را اشاعه ميدهند ، به صورت ظاهر در اينجا آخوندهاي مخالف را تحت كنترل و اذيّت قرار ميدهند ، امّا به طور پنهاني تمامي ايرانياني كه قائل به مذهب انقلاب نباشند و با آن به ستيز برخيزند ، مورد پيگرد و توبيخ و شكنجه قرار ميگيرند .
هر كه به اين بلا خانه برود بلافاصله به اوين مي رود و در بندهاي غير علني و ناشناخته ، مستقر مي شود و سلامت روح و جسم و اخلاق خود را از دست مي دهد .
اكنون به گزارش مسئولين بيمارستاني اوين ، اكثريّت قاطع زندانيان ، بيماران رواني و عصبي هستند و مصرف انواع قرصهاي بيماران رواني و روحي كه در تيمارستان تجويز مي شود مورد استفاده اين گرفتاران بند و ميله است .
زندگي خانوادگي بيشترشان در حال فروپاشي است و طلاقها و جدائي هاي موجود در جامعه ي كنوني ايران مرهون بگير و ببندهاي حاكمان ستمكار ايران است . به طوري كه رئيس قوّه قضائيه بطور علني به خبرنگاران گفت كه زندانهاي ما جاي خشونت و فشار و اذيّت و آزار است ، و اين نكته سر مقاله ي روزنامه هاي حكومتي گرديد .
ما گروه حقوقدان مستقلّ ايراني كه به سختي نگران حقوق بشر مي باشيم ، از كلّيه ي مجامع بين المللي براي رهائي سريع زندانيان سياسي ايران ياري مي طلبيم و مخصوصاً براي نجات آيت الله بروجردي و يارانش از اعدام و مجازاتهاي سنگين ، تمنّاي كمك فوري داريم و خواستار دادگاه علني ايشان با حضور وكلاي بي طرف و نمايندگان خبرگزاريها هستيم .
سازمان حقوقدانان مستقل ايراني
آخر خرداد 1386

هیچ نظری موجود نیست: