۱۳۹۵ مهر ۳, شنبه

پيام آقای مهندس حسن شريعتمداری برای حمايت ازکمپین" آزادی آقای كاظمينی بروجردی"

هموطنان گرامی
روحانی آزاده آیت الله کاظمینی بروجردی مدتهای مدیدی است که تنها بجرم عدم پذیرش ولایت فقیه و اعتقاد به جدائی نهاد دین از حکوم و دموکراسی و حقوق بشر در زندان است .
او از بیماریهای شدید و گوناگونی که در اثر شرایط سخت و غیر انسانی زندان بدانها دچار شده رنج میبرد و عدم معالجات پزشکی لازم حال او را روزبروز وخیم تر میکند .
طول مدت زندان وکثرت زندانیان نباید باعث فراموش شدن و از یاد رفتن او وهیچ یک دیگر از زندانیانی شود که بجرم ناکرده و به اتهامات واهی در زندان میباشند .
برای رهائی این روحانی آزاده بکوشید وهرچه در توان دارید انجام دهید .
اومیتوانست مانند هزاران روحانی بی مسوولیت شریک حاکمیت شود. اما وجدانش این اجازه را به او نداده است .
او باید ما را درکنار خود ببیند تا بزندگانی خود امیدوار شود و نیرو بگیرد. شاید دیگر روحانیون مخالف ولی ساکت هم با دیدنهمراهی ما تشویق شوند و باو بپیوندند.


دوستدار شما

حسن شریعتمداری

هیچ نظری موجود نیست: