۱۳۹۱ اسفند ۱۸, جمعه

گرامی داشت هشتم مارس ( روز جهانی‌ زن )


دیدگاه حسین کاظمینی بروجردی ( زندانی عقیدتی‌ خواهان جدایی دین از حکومت، محبوس در زندان اوین ) در مورد زنان و نقش آنها در جامعه.

آقای بروجردی، زن را شریک مرد در اداره امور خلقت معرفی می کند و می افزاید: زنان، از همان موقعیّتی در آفرینش برخوردارند که مردان به دست آورده اند و هر قانونی که شخصیّت و تمامیّت اعتباری ایشان را نقض کند بی ارزش است. تمامی احکامی که باعث سرشکستگی و اُفت زنان می گردد ناقض حقوق بشر است. هر نوع حصر و حدّی که موجب تقلیل کامیابی آنها در زندگی شود، غیر قابل احترام و اجراست. میادین کاری و علمی و اجتماعی به هیچ وجه برای آنها، نباید ایجاد تنگنا و محدودیت نماید.
زنان همپای مردان دارای مطالباتی هستند مشروع و معقول و معروف که هر گونه تعدی به آنها، ستمکاری به اصل خلقت است .هر نوع محدودیتی برای زنان، خیانت به بشریت بوده چرا که مرکزیت هستی به یمن حیات زن است. چنانچه با وضع قوانین خشن و ایذائی موجب تخریب اعصاب و تضعیف احساس او شوند، دگرگونیهای ناموزون و ناروا به تمامیت جامعه انسانی باز می گردد و باعث اختلال در نظامات سیاسی و اجتماعی می شود لذا آزادی و استقلال زنان را ضرورتی انکار ناپذیر میدانیم .
هیچ نظری موجود نیست: