۱۳۸۷ خرداد ۲۶, یکشنبه

نامه حزب مشروطه ایران به سولانا در مورد آزادی ادیان
جناب آقای سولانا،
تجربه نشان داده است که هرگاه اتحادیه اروپا مشغول به گرفتاریهای درونی خود میشود ، جمهوری اسلامی با سوء استفاده از موقعیت ، فشار بیشتری به مردم وارد می آورد.
این بار نوبت بهائیان بود که مورد غضب رژیم قرار گیرند. پیروان بهائیت که تنها خواسته آنان آزادی مذهبی بوده است ، همانند گذشته در زیر شکنجه قرار گرفته اند.
اما این رفتار رژیم تنها شامل دگراندیشان نمیشود ، بلکه روحانیون پر جاذبه و مورد اعتماد مردم را نیز در برمیگیرد. مدتی است که آیت الله بروجردی که از محبوبیت ویژه ای در بین مردم کشور برخوردار است ، در چنگال رژیم دربند است. علت اصلی این دستگیری تنها خواسته ي بر حق ایشان مبنی بر جدایی دین از سیاست و دولت است.

آیت الله بروجردی در وضعیت وخیم جسمانی به سر میبرد و جان وی در خطر است. حزب مشروطه ایران بنا به اصولی که بر پایه آن تشکیل شده است ، خواستار رفتار مناسب با ایشان و همچنین فراهم آوردن بستر سلامتی وی میباشد. چه در مورد آیت الله بروجردی و چه در مورد بهائیان ، رژیم اسلامی برای چندمین بار حقوق بشر را زیر پا میگذارد. از همین رو از شما میخواهیم که در سفری که به ایران خواهید داشت ، آزادی زندانیان سیاسی و دگر اندیشان را از مسئولین طلب کنید.
با احترم و درودهای دوستانه

نادر زاهدی

The Constitutionalist Party Of Iran (CPI)

Sehr geehrter Herr Solana,
die Erfahrung hat gezeigt, dass jedes Mal, wenn die Europäische Union mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt ist, nutzt die Islamische Republik im Iran die Situation aus, um ihre menschunwürdige Politik aufs Schärfste voranzutreiben.
Diesmal ging das Diktaturregime im Iran abermals gegen die Baha‘iden und ihre Gemeinden vor. Einige Baha‘iden, die nichts anderes wollen, als ihre Religion leben zu können, sind verhaftet worden. In der Vergangenheit wurden sie Tage lang gefoltert; auch diesmal wird es so sein.
Das islamische Regime geht aber nicht nur den anders Denkenden gegenüber brutal vor, sondern zeigt ihre fundamentalistische Politik auch gegen anerkannte und bei vielen Menschen beliebte Kleriker. Seit einer langen Zeit sitzt Ayatollah Boroujerdi, der im Iran ein hohes Ansehen genießt, im Gefängnis. Der Grund dieser Festnahme ist sein Bekenntnis zur Trennung von Staat und Religion bzw. Charta der Vereinten Nationen für Menschenrechte. Ayatollah Brojerdy ist Gesundheitlich eingeschlagen und in sehr bedrohliche Lebenslage. Die CPI beruft sich auch im Fall von Ayatollah Boroujerdi auf ihren Grundsatz und verlangt einen menschenwürdigen Umgang mit ihm und eine gründliche medizinische Versorgung.
Sowohl im Umgang mit der Baha‘iden-Gemeinde als auch in dem mit Ayatollah Boroujerdi verletzt die Islamische Republik zum wiederholten Male die Menschenrechte. Daher bitten wir Sie darum, in Ihrer Reise in den Iran das islamische Regime zur Freilassung aller politischen Gefangenen und Andersdenkenden zu bewegen.
Mit freundlichen Grüßen
Nader Zahedi

هیچ نظری موجود نیست: