۱۳۸۶ آذر ۱۲, دوشنبه

بازداشت وسیع دانشجویان چپگرا در تهران و مازندران
مجيد اشرف نژاد، از دانشجويان چپگرا در گفت و گويی با راديو فردا می گويد که تعدادی از دانشجويان دانشگاه تهران در دو روز گذشته بازداشت شده اند.
وی می گويد: «از زمانی که هفته گذشته دانشجويان «آزادی خواه و برابری طلب» بيانيه ای در مورد گردهم آيی روز دانشجو صادر کرد، تهديدها آغاز شد.»
آقای اشرف نژاد، از اعضای دانشجويان «آزادی خواه و برابری طلب» می گويد که بازداشت دانشجويان «فعال چپ» از روز يکشنبه گذشته با دستگيری مهدی گرايلو آغاز شده است.
آقای اشرف نژاد می افزايد که الناز جمشيدی، انوشه آزادفر، مهدی گرايلو، سعيد حبيبی و آقای کريم زاده از جمله بازداشت شدگان هستند.
در بيانيه دانشجويان «آزادی خواه و برابری طلب» که به مناسبت روز «۱۶ آذر» منتشر شده، آمده است: «با در نظر گرفتن شرايط داخلی و موقعيت بين المللی ايران، اکنون تکليف سنگينی بر دوش جنبش های مترقی اجتماعی، از جمله جنبش دانشجويی نهاده شده است. دانشگاه اکنون نياز حياتی به مقاومت در برابر پروژه ی سلب ابتدايی ترين حقوق صنفی، سياسی و اجتماعی دانشجويان را درک می کند.»
اين بيانيه می افزايد: « نظامی و امنيتی شدن مسلم فضای دانشگاه، بيانگر ضرورت مقاومت همه جانبه ی دانشجويان در برابر سياست های عوامل سرکوب جنبش و تبديل دانشگاه به مقر نظامی و دفاعی جناحين حاکميت است ؛ « دانشگاهی که به اصرار و اعتقاد ما پادگان نيست !»
آقای اشرف نژاد به راديو فردا می گويد که مراسم ۱۶ آذر فقط تجمعی بوده که چند نفر از دانشجويان قرار بوده در آن سخنرانی کنند.
آقای اشرف نژاد می گويد:«کميته ای برای پی گيری مسايل دانشجويان بازداشت شده تشکيل شده است.»
قرار بود جنبش چپ دانشجويی با شعارهای «آزادی برابری»، «دانشگاه پادگان نيست» و «نه به جنگ»، در گردهم آيی در دانشگاه، در روز ۱۶ آذر، شرکت کند.
سايت ها و وبلاگ های دانشجويی خبر می دهند که وزارت اطلاعات همچنين از بسياری از فعالان دانشجويی خواسته تا خود را به این وزارتخانه معرفی کنند.
دستگیری ها در دانشگاه مازندران
بازداشت دانشجويان فعال چپ به تهران محدود نبوده و به نوشته «خبرنامه فعالين مازندران» در استان مازندران نيز تعدادی از اين دانشجويان دستگير شده اند و تعداد بازداشت های فعالان دانشجويی در سراسر کشور به ۱۲ تن می رسد.
دانشجويان «آزادی خواه و برابری طلب» دانشگاه فردوسی مشهد نيز، بيانيه ای در حمايت از دانشجويان بازداشتی منتشر کرده اند.
در اين بيانيه آمده است: «جريانی که از دل توده ی دانشجو برخواسته و با استقلال از جناح های قدرت توانست خود را به مثابه ی تنها آلترناتيو برای تحقق بخشيدن به شعار آزادی و برابری بر همگان معين نمايد.»
به نوشته يکی از وبلاگ های وابسته به جنبش چپ دانشجويی گردهم آيی در دانشگاه مازندران به دليل شرايط امنيتی به وجود آمده به هفته های آينده موکول شده است.
راديو فردا

هیچ نظری موجود نیست: